KVKK ve YASAL BİLGİLENDİRME, WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ
 
Müşterilerimizin özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması gerek Yasa gerekse şirket politikamızdan kaynaklı prensiplerimiz arasında yer almakta olduğundan 6698 sayılı Kanun'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3’üncü kişilerin dikkatine sunuyor ve KVKK hakkındaki temel bilgilere işbu aydınlatma metninde yer verdiğimizi bildiriyoruz. Öncelikle belirtmek istediğimiz husus elektronik ticaret platformlarından alışveriş yapılabilmesi için üyelik şartının ön koşul olarak sağlanamayacağı tartışmasız olduğundan şirketimize ait siteler üzerinden (sayt.com.tr ve siteyonet.com.tr) alışveriş yapabilmeniz için üyelik şartı bulunmamaktadır ve üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamıştır. Üyeliğinizin bulunmadığı hallerde, açık rıza hukuki sebebine dayalı amaçlarla kişisel verileriniz işlenmemektedir. Ancak verilerin takibi için üyeliğin gerektiği haller için de aşağıdaki bilgilendirmeler tarafınıza ayrıca sunulmuştur.
 
Kişisel Veri : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi şeklinde tanımlanmıştır.
 
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin; ırk ve etnik kökenleri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, siyasi düşünceleri, felsefi inancı, dini, mezhebi ve diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, biyometrik ve genetik verileri özel nitelikteki özel nitelikli kişisel verileri olup SAYT TEKNOLOJİ VE YAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (SAYT) (Bundan sonra “Şirket yada SAYT” olarak da anılabilir.)  herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemediği gibi bu verileri paylaşmanızı da istemez.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesi : ''Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem'' kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.
 
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Veri Sorumlusu, Kanuna göre kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak SAYT TEKNOLOJİ VE YAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (SAYT) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecek olup veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimizce paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (kişisel veri), işbu metinde açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işlenecektir. SAYT TEKNOLOJİ VE YAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (SAYT) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 
İlgili Kişi : Kanunda kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle, Kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. Korunması gereken kişi, düzenlemenin tanımlar kısmında açıkça belirtildiği üzere “gerçek kişi”dir.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hangi amaçlarla Kullanılabileceği ve Bunların Hukuki Sebepleri : Şirketimiz öncelikle 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili otoritelerce düzenlenmiş ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; şirketimizden talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verilerinizi işlemektedir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüş olması nedeniyle verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
 
Toplanan kişisel verileriniz;
 1. Kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanıza sebep olan internet sitelerimiz (com.tr ve siteyonet.com.tr) üzerinden üyelik başvurunuzun alınması, memnuniyet veya şikayet yönetimi, sipariş edilen ürünlerin tarafınıza iletilebilmesi, tarafımızla akdettiğiniz sözleşmenin ifası ile diğer süreçlerinin takibi(Satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi vb.) ve Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda -talep halinde- mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 2. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleyerek müşterilerin şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve diğer gerekli bilgileri kaydedilebilmesi,
 3. Üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi ve şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ile müşterilerimizin ilgi alanları dikkate alınarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması adına müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek ve çeşitli kanallarla kampanyaları aktarmak,
 4. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek ve hem şirketimizin hem de şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 5. Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 6. Şirkettarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında kullanıcı memnuniyetinin sağlanması , ürün ve hizmetin pazarlanma sürecinin planlanarak icra edilmesi, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek derecede faydalanılabilmesi adına özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing), reklam yapılması,
 7. Şirkettarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, finans ve muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 8. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması adına satış, pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için planlanması ve icra edilmesi,
 9. Şirket iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için optimizasyon faaliyetlerinin yapılması,
 10. Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması
 11. Web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak,
 12. Tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerekyürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 13. Site Yönetimi kapsamında, oturmakta olduğunuz apartman/siteden kaynaklanan/kaynaklanacak; sorumlu olduğunuz giderlere katılma; yapılan çalışmalardan, alınan kararlardan bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için; dâhil olduğunuz faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi,
 14. Site Yönetimi kapsamında, oturmakta olduğunuz apartman/siteden kaynaklanan/kaynaklanacak yine Kat Mülkiyeti kapsamında veya sair idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için kullanılabilecek verilerin toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, işlenmesine ve apartman yöneticilerine, apartmanın hukuki işlerini takip etmekle yükümlü ve bu hususta münhasıran ad ve namlarına vekaletname tanzim edilmiş avukatlara ve web sitesi ile ilgili düzenleme, geliştirme ve düzeltme işlemlerinden sorumlu teknik personele gerekli bilgilerin aktarılması,
 
şeklinde sıralanan sebeplerle; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ''AÇIK RIZA'' hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
 
SAYT TEKNOLOJİ VE YAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (SAYT), yalnızca mevzuatın izin verdiği durumlar ve ölçülerle sınırlı kalmak kaydıyla müşterilerinin kişisel bilgilerini -kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecek- olduğunu tüm müşterilerine karşı kabul ve taahhüt eder.
SAYT TEKNOLOJİ VE YAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (SAYT);
 1. Web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla işlem yapan müşterilerin verdikleri verileri müşterilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca yukarıda 14madde olarak belirtilen amaçla sınırlı kalmak kaydıyla ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükler çerçevesinde (kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile) gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve ilgili tüm mevzuat gereği alması gereken önlemleri alarak güvenli şekilde saklayacaktır.
 2. Web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.
 3. Web sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
 
İşlenen Kişisel Verilerin Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Aktarılabileceği Kişi ya da Kuruluşlar: Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmektedir. Kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır ancak toplanan kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde ayrıntıları belirtilen ve detayları verilen amaçlarla ve hukuki sebeplere bağlı kalınarak satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, memnuniyet veya şikayet yönetimi, hedef grupları oluşturularak iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi, üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin faydalanması adına gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesinin sağlanması , Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kısacası kanunen yetkili tüm kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Yapılacak olan paylaşım işbu aydınlatma metninde sayılan sınırlı sayıdaki ve özel olarak belirtilmiş olan amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla ilgili mevzuata uygun şekilde aktarılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz açık rızanız ile Kanun'un 9. maddesi uyarınca yurt dışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri: SAYT TEKNOLOJİ VE YAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (SAYT) ile paylaşılan kişisel veriler, SAYT gözetimi ve kontrolü altındadır. SAYT, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta olup bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz şirketimiz merkez birimleri, şubeleri, mağazaları, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.
 
KVKK’NIN “İstisnalar” Başlıklı 28.Maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla Anılan Kanunun 11.MAddesi Kapsamında Sahip Olunan Haklar: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;
 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğundan; tüm müşterilerimiz şirketimize başvurarak yukarıda belirtilen haklar kapsamında bilgi alabilecektir.
Veri Sahibi Başvuru Formu (KVKK Başvuru Formu) ek olarak işbu aydınlatma metnine eklenmiş olup gerekli tüm bilgiler işbu aydınlatma metninin eki olan başvuru formunda yazılıdır ve tüm detaylarıyla başvuru süreci anlatılmıştır.
 
(Bu madde tahtındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.)
 
Şirket Bilgileri:
Ünvanı: SAYT Teknoloji ve Yapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres: İvedikosb Mah. 1402 Sk. No:12 Yenimahalle ANKARA
Elektronik Posta Adresi: info@sayt.com.tr
Mersis Numarası: 0757077195000001
Telefon: 0 312 400 0 888 (Çağrı Merkezi)
 
Yukarıda tüm ayrıntıları ile bilgilendirilerek “AÇIK RIZA” göstererek işbu aydınlatma metnini imzaladığım andan itibaren;
 
"Veri sorumlusu SAYT TEKNOLOJİ VE YAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından bilgilendirildiğimi, KVKK ve YASAL BİLGİLENDİRME, WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ’ni  okuduğumu ve bu bağlamda kişisel verilerimin, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yapılması, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin, kampanya, promosyon ve tanıdım süreçlerinin ve SAYT'nın ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçları da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesini ve bu kapsamda işbu aydınlatma metninde yukarıda belirtilen iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve ve benzeri ticari elektronik iletilerin gönderilmesini ve yine bu amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun kişisel verilerimi kaydetmesine rıza gösterdiğimi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve taahhüt ederim."
SAYT TEKNOLOJİ VE YAPI SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (SAYT) KVKK ve YASAL BİLGİLENDİRME, WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 
Veri Sahibi Başvuru Formu (KVKK Başvuru Formu) için;
(https://sayt.com.tr/Sozlesme/KVKKbasvuruformu.pdf)
 

Adres

+90 850 441 7298

Merkez: İvedikosb Mah. 1402 Sk. No:12 Yenimahalle ANKARA

Haber Bülteni

Lütfen gerekli alanları doldurun.