ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
  1. Taraflar:
  2. a) com.tr ve siteyonet.com.trinternet sitelerininfaaliyetlerini yürüten, İvedikosb Mah. 1402 Sk. No:12 Yenimahalle ANKARA adresinde mukim SAYT Teknoloji ve Yapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “SAYT” olarak anılacaktır).
  3. b) com.tr ve siteyonet.com.trinternet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
  4. Sözleşmenin Konusu:
İşbu sözleşmenin konusunu, SAYT'nın sahip olduğu internet sitesi sayt.com.tr ve siteyonet.com.tr‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi ile sitenin kullanımı ve üyelik sürecine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.
  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:
3.1. Siteye üye olurken üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Üye, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin Yasalar önünde doğru olduğunu, SAYT'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zarara uğraması halinde oluşacabilecek tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, sitelere üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine ait olup siteye kayıt olurken kullandığı elektronik posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SAYT’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve SAYT’ın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. Üye, siteyi kullanırken Yasal Mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır.
3.4. Üye, siteyi hiçbir şekilde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde ya da Yasa’lara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Sitenin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Siteye veya sitenin veri tabanına ve site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Siteyi herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5. sayt.com.tr ve siteyonet.com.tr internet sitelerinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve SAYT'ın bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SAYT'a yöneltilebilecek herhangi bir talepte SAYT ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.
3.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SAYT’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SAYT’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.7. SAYT markaları ve logoları, sitenin yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak SAYT tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik SAYT’ın mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili Yasalarca korunmaktadır ve bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye’nin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde SAYT’ın söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır.
3.8. SAYT, sitenin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde alması gereken tedbirleri almış olup bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.9. Üye, SAYT tarafından sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.
3.10. SAYT, sitelerinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
3.11. SAYT üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın dilediği zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinden itibaren tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.12. Taraflar, SAYT’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.13. Üye, ticari elektronik ileti tercihlerini ilgili üyelik hesap kısmından yönetebileceğini bildiğini kabul eder.
3.14. SAYT’ın sitede yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda SAYT, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda olacaktır.
3.15. SAYT, Fraud şüphesi oluşturan bir işlemi Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye’nin SAYT’tan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.
3.16. SAYT, Üyeler’in kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye, kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://sayt.com.tr/Sozlesme/KVKKveYasalBilgilendirme.pdf adresinden ulaşabilir.
  1. Fikri Mülkiyet Hakları:
4.1. Sitelerde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitelerin ziyaret edilmesi veya bu sitelerdeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
4.2. Sitelerde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer internet sitelerinde izinsiz olarak kullanılamaz. 
  1. Mücbir Sebep:
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
  1. Sözleşmenin Feshi:
İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SAYT tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir tazminat ödemeksizin her zaman tek taraflı olarak feshedebilme hakkına haizdir. Taraflar bu hakkın kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi kendi isteği ile fesh eden üye, SAYT’ın siteler ile sağladığı ve sağlayacağı imkanları, fesih anı itibariyle artık kullanamayacağını kabul ve beyan eder.
  1. Yürürlük:
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
  1. İhtilaflerin Halli:
İşbu sözleşmeden doğabilecek olan ihtilaflarda Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
TARAFLAR

SAYT ÜYE
OKUDUM, KABUL ETTİM ve ONAYLADIM.

Adres

+90 850 441 7298

Merkez: İvedikosb Mah. 1402 Sk. No:12 Yenimahalle ANKARA

Haber Bülteni

Lütfen gerekli alanları doldurun.